DSC05004
ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach zawiadamia, że w dniu 28 listopada 2017 roku (wtorek) o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach odbędzie się XXXVI Sesja Rady Miejskiej.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum;
 2. przedstawienie porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

2. Informacja o formach zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców gminy Głuchołazy (lecznictwo otwarte, zamknięte, w szkołach, stomatologia, ratownictwo medyczne, ośrodki zdrowia)

3. Informacje Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja o działaniach promocyjnych gminy w tym działalność CIT w 2017 roku oraz przygotowanie do sezonu zimowego 2017-2018

5. Informacja o realizacji budżetu obywatelskiego za 2017 rok oraz plany na 2018 rok 

6. Omówienie założeń do budżetu na 2018 rok

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i interpelacje radnych.

9. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał:

 1. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2017r.;
 2. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2017-2022;
 3. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 4. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych;
 5. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia Gminy Głuchołazy do realizacji projektu pt. „Skuteczna i efektywna pomoc społeczna - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach”;
 6. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Głuchołazy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok;
 7. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości, oznaczonej jako dz. nr 646/5 o pow. 0,0048 ha, położonej w Głuchołazach przy ul. Opolskiej, stanowiącej własność Gminy Głuchołazy;
 8. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy i Powstańców, a linią kolejową w Głuchołazach;
 9. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II;
 10. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki.

 

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zakończenie XXXVI sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Stanisław Szul

 

 

 

 

Niniejsze zaproszenie stanowi podstawę prawną do udzielania zwolnień radnym od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gminy na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r., poz.446/