DSC00954

Pod taką nazwą w dniu 17 listopada 2017 roku w Instytucie Dydaktyczno - Naukowym przy ul. gen. Andersa w Głuchołazach odbyła się Głuchołaska Konferencja dot. tematyki przemocy w rodzinie. Organizatorem wydarzenia był Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński. Wśród gości zaproszonych znaleźli się min. Sekretarz Miasta Piotr Wierzbicki – reprezentujący Burmistrza Głuchołaz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach Stanisław Szul, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w

Głuchołazach Adam Łabaza, przedstawiciel Pełnomocnika Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Roman Knosala, pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Nysie kom. Adam Bielecki oraz Komendant Komisariatu Policji w Głuchołazach nadkom. Jerzy Kopaczyński. Ponadto w konferencji udział wzięli przedstawiciele placówek wsparcia dziennego, przedstawiciele środowiska abstynenckiego, pracownicy socjalni, przedstawiciele głuchołaskich placówek medycznych oraz innych organizacji i instytucji zajmujących się wymienioną problematyką. Gospodyniami Konferencji były Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Głuchołazach Katarzyna Łojko oraz Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głuchołazach Marzena Wróbel. Po uroczystym otwarciu Konferencji przez organizatorów wydarzenia, blisko osiemdziesięciu uczestnikom zaprezentowano projekcję filmu pt. "Niebieski film", a następnie przedstawiciele instytucji zajmujących się zjawiskiem i ofiarami przemocy w rodzinie omówili zakres realizowanych zadań w kierunku pomocy ofiarom i zapobieganiu występowania przemocy. Ponadto zapoznano uczestników z Raportem na temat zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Głuchołazy, który przygotował i przedstawił Szymon Zyśk. Ponadto asp. Beata Rudzińska oraz sierż. Sztab. Anna Jakimiszyn z Komisariatu Policji w Głuchołazach omówiły rolę policji w interdyscyplinarnym systemie pomocy ofiarom przemocy. Konferencja była wydarzeniem, które podsumowało całoroczną pracę instytucji powołanych przez Burmistrza Głuchołaz uczestniczących w programie "Razem w trosce o lepsze jutro". Program został opracowany dzięki przystąpieniu przez Gminę Głuchołazy do ogłoszonego wcześniej na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otwartego konkursu ofert. Jako jedna z czterech gmin z województwa opolskiego Gmina Głuchołazy otrzymała dofinansowanie na zaproponowane przez siebie zadanie w wysokości 28.500 zł. Dzięki pozyskanym środkom finansowym opracowano „Raport na temat zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Głuchołazy”; przeprowadzono dwie formy warsztatów dla rodziców z zakresu umiejętności wychowawczych oraz przeprowadzono warsztaty dla seniorów z zakresu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Dzięki realizacji wymienionych elementów programu został podniesiony poziom wiedzy u osób najbardziej zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie gdzie i w jaki sposób mogą szukać pomocy w przypadku wystąpienia tego negatywnego zjawiska.