Pracą Wydziału kieruje Naczelnik: mgr Marzena Wróbel

 

Naczelnik                  77 - 40 92 134

 

 

Do zakresu działania Wydziału Organizacyjno –Administracyjnego należą:

 

 1. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, dyrektorów (kierowników) podległych jednostek, pracowników Żłobka Miejskiego, oraz Ochotniczych Straży Pożarnych,

 2. racjonalna gospodarka etatami i funduszem płac,

 3. zapewnienie dyscypliny pracy w Urzędzie,

 4. obsługa administracyjno - kancelaryjna zadań własnych Burmistrza, Zastępców Burmistrza i Sekretarza Miasta,

 5. obsługa sekretariatu Burmistrza,

 6. prowadzenie spraw socjalnych pracowników, oraz emerytów i rencistów Urzędu,

 7. prowadzenie ewidencji uchwał Rady Miejskiej, przepisów gminnych, Zarządzeń Burmistrza, przekazywanie Wydziałom zadań z nich wynikających i sprawowanie nadzoru nad ich realizacją,

 8. organizacja załatwiania skarg, wniosków, interpelacji radnych, mieszkańców - prowadzenie wymaganych rejestrów, oraz sprawowanie nadzoru nad sposobem ich wykonania,

 9. przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie i koordynowanie kontroli zewnętrznych przez pracowników Urzędu w jednostkach podległych,

 10. obsługa narad, oraz funkcji reprezentacyjnych Burmistrza i Zastępców Burmistrza,

 11. szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników oraz usprawnianie pracy Urzędu i wprowadzanie nowych metod i technik zarządzania,

 12. wdrażanie informatyki i komputeryzacji Urzędu, nadzór nad całokształtem tematyki,

 13. organizowanie materialno - technicznych warunków pracy w Urzędzie (zaopatrzenie materiałowe, techniczne, prenumerata promulgatorów, czasopism, książek, wyposażenie, abonamenty telefoniczne),

 14. zabezpieczenie mienia, sprawy bhp, p.poż., organizacja prac gospodarczych i eksploatacyjnych budynku,

 15. racjonalna gospodarka środkami rzeczowymi, drukami, materiałami biurowymi i urządzeniami technicznymi,

 16. prowadzenie małej poligrafii, oraz zaopatrywanie Urzędu w pieczęcie, prowadzenie rejestru pieczęci i ich komisyjne kasowanie,

 17. prowadzenie archiwum Urzędu, oraz bieżący nadzór nad przekazywaniem archiwaliów przez Wydziały Urzędu,

 18. prowadzenie biblioteki Urzędu, jej aktualizacja, rejestrowanie księgozbioru i wypożyczeń,

 19. prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i nietrwałych,

 20. wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, organów samorządu terytorialnego, referendum i konsultacji społecznych - w zakresie ustalonym ordynacją wyborczą i innymi ustawami, zadanie wykonywane wspólnie z wyznaczonymi Wydziałami Urzędu,

 21. dbanie o estetykę, wystrój, czystość i zabezpieczenie pomieszczeń Urzędu.