DSC05004
Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach zawiadamia, że w dniu 25 października 2017r. o godz. 11:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach odbędzie się XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

    a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum;

    b) przedstawienie porządku obrad;

    c) przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

 

2. Informacje Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.

3. Informacja dotycząca złożonych przez radnych oświadczeń majątkowych za 2016 rok.

4. Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.

5.  Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i interpelacje radnych.

8. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał:

a) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2017r.;

b) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2017-2022;

c) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/254/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok;

d) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 1 szt. drzewa z gat. dąb szypułkowy uznanego za pomnik przyrody;

e) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody;

f) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach;

g) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Józefa Wybickiego w Głuchołazach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 im. Józefa Wybickiego w Głuchołazach;

h) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Nowym Świętowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Nowym Świętowie;

i) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Bodzanowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Bodzanowie;

 

11. Odczytanie protokołów pokontrolnych.

12. Wolne wnioski i informacje.

13. Zakończenie XXXV sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Stanisław Szul