DSC05004

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Głuchołazach zawiadamia,

że w dniu 3 września 2018 r. o godz.1400

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach  odbędzie się

XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ

Proponowany porządek obrad:

1.  Sprawy regulaminowe:

a)  otwarcie sesji i stwierdzenie quorum;

b)  przedstawienie porządku obrad;

c)  przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2.  Sprawozdanie Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie  międzysesyjnym.

3.  Ocena przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

4.  Informacja o realizacji inwestycji w gminie Głuchołazy (za 8 m-cy).

5.  Interpelacje i zapytania radnych.

6.  Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i interpelacje radnych.

7.  Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał:

a)     projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2018 rok;

b)     projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2018-2022;

c)     projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchołazy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

d)     projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Głuchołazy;

e)     projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniający uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Głuchołazy;

f)      projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.;

g)     projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyznania Medalu „Za zasługi dla Gminy Głuchołazy”;

h)     projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy;

i)      projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie statutu Centrum Kultury W Głuchołazach;

j)      projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania statutu Publicznej Szkole Podstawowej
nr 3 w Głuchołazach.

8.     Wolne wnioski i informacje.

9.     Zakończenie XLV sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Frankiewicz