DSC05004

Na mocy art. 20 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994) zwołuję XLVI sesję Rady Miejskiej w Głuchołazach, która odbędzie się w dniu 21 września 2018 roku

o godz. 10.30  Centrum Kultury w  Głuchołazach.

 

 

 

 

Porządek obrad:

1.     Sprawy regulaminowe:

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum;

b) przedstawienie porządku obrad.

2.   Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały XLI/416/18 z dnia 28 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Głuchołazy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych Komisji Wyborczych.

3.     Wręczenie certyfikatu „Miasto Orderu Uśmiechu” przez Kanclerza Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu.

4.     Wręczenie tytułu „Honorowy Obywatel Głuchołaz” Kanclerzowi Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu Panu Markowi Michalakowi.

5.     Wręczenie medalu „Za zasługi dla Gminy Głuchołazy” Pani Ewie Chrobak.

6.     Wręczenie aktu nadania imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu dla Centrum Kultury.

7.     Zakończenie XLVI sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

 

Niniejsze zaproszenie stanowi podstawę prawną do udzielania zwolnień radnym od pracy zawodowejw celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gminy na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym  /Dz. U. z 2017 r., poz.1875 z późn. zm./   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Frankiewicz