unnamed

Priorytety wydatkowania środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku:

 1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,*

 2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

 *Przy ocenie wniosków, uwzględnia się wyłącznie zawody deficytowe zidentyfikowane w powiecie nyskim, określone w „Barometrze zawodów 2018” (powiat nyski). Przyjęte sformułowanie priorytetu 1. pozwala na sfinansowanie kształcenia ustawicznego tylko o charakterze ściśle zawodowym (w zawodach deficytowych).

Środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na sfinansowanie:

 •  kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminów umożliwiających uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem. 

UWAGA !

 • W ramach środków z KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania
  i wyżywienia związanych z kursem, studiami podyplomowymi lub egzaminem.
 • Wnioski powinny być złożone minimum 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kształcenia ustawicznego (dana forma kształcenia musi rozpocząć się w 2018 roku).
 • Ustala się  limit kosztów kształcenia ustawicznego na osobę do wysokości  4.000,00 zł.

 Przy rozpatrywaniu wniosków PUP Nysa uwzględnia:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu
  z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów-posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów środków KFS.

Wnioski należy składać w biurze podawczym PUP Nysa, ul. Słowiańska 19 pok. nr 5, parter.

Dodatkowych informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu 77 448 99 06 lub w siedzibie urzędu, II piętro, pok. nr 27.