DSC05004
Zapraszam na XLVIII sesję Rady Miejskiej w Głuchołazach, która odbędzie się w dniu 30 października 2018 roku o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

1.  Sprawy regulaminowe:

a)  otwarcie sesji i stwierdzenie quorum;

b)  przedstawienie porządku obrad;

c)  przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

2.  Informacje Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.

3.  Informacja dotycząca złożonych przez radnych oświadczeń majątkowych za 2017 r.

4.  Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

5.  Ocena systemu oświaty na terenie gminy Głuchołazy za rok 2017- 2018.

6.  Uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

7.  Interpelacje i zapytania radnych.

8.  Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i interpelacje radnych.

9.  Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał:

a)     projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2018 rok;

b)    projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2018-2022;

c)     projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Statutu Gminy Głuchołazy;

d)    projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej Uchwałę Nr VII/60/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 marca 2015r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów;

e)     projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr VII/59/15 z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-090/13;

f)     projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Olszak”;

g)    projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Nysa przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Nysa;

h)    projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę nr XLV/466/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 3 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gmin: Głuchołazy, Prudnik, Biała, Otmuchów”;

i)      projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora;

j)      projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Głuchołazy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok;

k)    projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie skargi na działalność Burmistrza Głuchołaz;

l)      projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie skargi na działalność Burmistrza Głuchołaz;

m)   projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie skargi na działalność Burmistrza Głuchołaz;

10. Wolne wnioski i informacje.

11.Zakończenie XLVIII sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Frankiewicz