Działając na podstawie art.13 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm. )

Burmistrz Głuchołaz

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

Zadanie nr 1 – Prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin przez prowadzenie Klubu  Abstynenta

więcej