DSC05004

Zapraszam na II sesję Rady Miejskiej w Głuchołazach, która odbędzie się 12 grudnia 2018 roku o godz. 09.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.

 

 

 

Porządek sesji:

1.Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

b)    przedstawienie porządku obrad

c)     przyjęcie protokołów z poprzednich sesji:

               - protokół sesja 48

               - protokół sesja I-18

2. Informacje Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.

3. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.

4. Informacja o działaniach promocyjnych Gminy, w tym działalności Centrum Informacji Turystycznej w 2018r. oraz przygotowanie do sezonu zimowego 2018-2019;

5.Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę  Nr I/8/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Głuchołazach, ustalenia jej zakresu działania i składu osobowego;

6. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2018 rok;

7. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2018-2022;

8. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

9. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

10. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;

11. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

12. Wolne wnioski i informacje.

13. Odczytanie i zatwierdzenie protokołów pokontrolnych.

14. Zakończenie II sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Migała