DSC05004
Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach zawiadamia, że w dniu 23 stycznia 2019 r. o godz. 09:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach się IV SESJA RADY MIEJSKIEJ.


Porządek sesji:

1.Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  2. przedstawienie porządku obrad
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

2. Informacja o aktualnej sytuacji w opiece zdrowotnej (lecznictwo zamknięte) na terenie Gminy Głuchołazy.

3. Sprawozdanie z działalności Żłobka Miejskiego.

4. Sprawozdanie z podejmowanych działań w związku z ustanowieniem roku 2018 w Gminie Głuchołazy rokiem obchodów 50 rocznicy Orderu Uśmiechu.

5. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2018 r.

6. Informacje Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.

8. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 r.

9. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2019-2022.

10. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Statutu Gminy Głuchołazy.

11. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy

12. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II.

13. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Podlesie gm. Głuchołazy.

14. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

15. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

16. Wolne wnioski i informacje.

17. Zakończenie IV sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Migała