Na podstawie art. 546 ust. 1 i 6 ustawy Prawo wodne (t.j. z dnia 20 lipca 2017r., Dz. U. z 2017 r., poz. 1566) ogłaszam wykaz decyzji o warunkach zabudowy (WZ) wydanych w latach 2004 - 2017, na obszarach określonych następnie jako obszary szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z art. 16 pkt 34 ww. ustawy Prawo wodne, dla których nie zostały wydane decyzje o pozwoleniu na budowę ani nie zostało dokonane zgłoszenie budowy, wskutek czego decyzje wygasły z dniem 1.01.2018r. na podstawie art. 546 ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne.

Wykaz decyzji o warunkach zabudowy (WZ) wydanych w latach 2004-2017 dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej