mrs

Nowy rok 2019 to początek działania głuchołaskiej Miejskiej Rady Seniorów (MRS) II kadencji. W dniu 15 stycznia 2019 roku na sali obrad Urzędu Miejskiego w Głuchołazach odbyło się pierwsze posiedzenie ciała doradczego jakim jest Rada Seniorów. W jej skład weszli przedstawiciele różnych środowisk senioralnych jak również kandydaci indywidualni. Są to:

Zdzisław Matyjasik; Irmgarda Rodek-Grozik; Barbara Szeląg; Franciszek Sakowicz; Teresa Hutek; Barbara Włosek; Barbara Turska; Teresa Piątek; Krystyna Zieleziecka; Halina Lubańska; Krystyna Iwańska; Michał Jaworski; Emilia Czujowska; Zofia Jurek; Helena Olczyk. Należy wiedzieć, że Miejska Rada Seniorów w Głuchołazach powołana została przez Radę Miejską UCHWAŁĄ NR VII/60/15 z dnia 25 marca 2015 r. „w celu zapewnienia osobom starszym wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej, w tym na sprawy dotyczące osób starszych…” Aktem prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania MRS jest Statut Miejskiej Rady Seniorów. Wymieniona rada jest organem o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym. Głównym celem działania Rady, jest służenie osobom starszym poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Gminy Głuchołazy, a także aktywizacja środowiska osób starszych w życiu społecznym i publicznym. Na pierwszym posiedzeniu zgromadzeni przedstawiciele środowisk senioralnych podjęli pierwsze trudne decyzje, od których zależeć będzie dalsze jej funkcjonowanie. Jedną z takich decyzji był wybór prezydium w skład którego weszli: Zdzisław Matyjasik jako Przewodniczący, Irmgarda Rodek-Grozik obejmująca funkcję Wiceprzewodniczącego oraz Barbara Szeląg, która będzie pełnić funkcję Sekretarza. Wybrani przedstawiciele seniorów Głuchołaz zostali wybrani na kadencję, która trwała będzie do 2023 roku czyli 5 lat. Najbliższa sesja, która zaplanowana jest na dzień 5 marca 2019 roku zostanie poświęcona opracowaniu działania Rady na najbliższy rok kalendarzowy. Wybranym seniorom składamy serdeczne gratulacje i życzymy samych dobrych pomysłów oraz podtrzymania wysokiego zaangażowania w działalność na rzecz poprawy warunków życia seniorów w Głuchołazach.