sesja rady miejskiej
W dniu 24 kwietnia 2019 r. o godz. 09:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach odbędzie się VII SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

Porządek sesji:

1. Sprawy regulaminowe:

otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

przedstawienie porządku obrad

przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

2. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Głuchołazy na lata 2019-2029

3. Ocena działalności OPS w Głuchołazach za 2018 r.

4. Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 w Gminie Głuchołazy za 2018 r.

5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 w Gminie Głuchołazy za 2018 r.

6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 r. dla Gminy Głuchołazy.

7. Ocena realizacji programu Rodzina+, Senior+ w 2018 r. w Gminie Głuchołazy.

8. Informacja o wypłatach stypendiów sportowych oraz funkcjonowaniu uchwały dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom oraz klubom sportowym w 2019 r.

9. Informacja o stanie przygotowań do realizacji projektów realizowanych przez Gminę Głuchołazy i dofinansowanych z funduszy europejskich.

10. Informacja o realizacji inwestycji w Gminie Głuchołazy za I kwartał 2019 r.

11. Informacja Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.

12. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.

13. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr VI/65/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 marca 2019r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Józefa Wybickiego w Głuchołazach poprzez zmianę siedziby.

14. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głuchołazy i inne  organy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

15. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Głuchołazy.

16. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok.

17. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2019-2022.

18. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.

19. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie Al. Jana Pawła II w Głuchołazach.

20. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ul. Kościuszki w Głuchołazach.

21. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Głuchołazy na lata 2019-2022.

22. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

23. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy.

24. Odczytanie protokołu pokontrolnego.

25. Wolne wnioski.

26. Zakończenie VII Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Migała