Drukuj
Odsłony: 1138

 fragmęt górnej części parku zdrojowego w g łuchołazach

Zmienia się część zdrojowa naszego miasta, co nie umknęło uwadze mieszkańców Głuchołaz jak i odwiedzających nasze miasto gości. Zrealizowana przez Gminę Głuchołazy inwestycja pod nazwą Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej umożliwiła

zagospodarowanie zapomnianych części Parku Zdrojowego i odrestaurowanie tych, które cieszyły nas przez lata. Wszystko to było możliwe z racji przystąpienia do projektu realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.05.03.02-16-0004/16-00 z dnia 30.11.2016r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V- Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 5.3.2 – Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych. Podjęta w tym zakresie współpraca 6 podmiotów samorządowych tj. Gminy Prudnik jako lidera i 5 partnerów: Gminy Branice, Gminy Głubczyce, Gminy Głuchołazy, Gminy Kietrz i Powiatu Głubczyckiego zrealizowano projekt o całkowitej wartości 21 642 099,76 zł z czego Gminie Głuchołazy przypadła kwota 5 670 164,34 zł. Zgromadzone fundusze pozwoliły na realizację takich zadań jak: Zakup nieruchomości - tereny parku zdrojowego w Głuchołazach. Na działkach nr 1476, 1482 i 1918/3 o łącznej pow. 4,2247 ha zlokalizowany jest teren zakończonej inwestycji związanej z "Rewitalizacją dawnego obszaru uzdrowiskowego w Głuchołazach". Na działkach tych znajduje się amfiteatr leśny nazywany Muszlą Leśną, teren leśny pomiędzy Górnym Stawem a dawnym hotelem „Leśna" i "Górny Stawek". Wartość nieruchomości została wyszacowana na podstawie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowej. Ostateczna kwota została ustalona w trakcie negocjacji. Zakupu, zgodnie z aktem notarialnym nr 498/2014, dokonano 16.03.2015r. Następnie przystąpiono do zadania pod nazwą Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego w Głuchołazach. Zadanie obejmowało trzy obszary: rewitalizację terenu pomiędzy Górnym Stawem a dawnym hotelem „Leśna”; rewitalizację Górnego Stawu - przywrócenie stanu sprzed 1945 roku oraz modernizacja amfiteatru leśnego. Dodatkowo dzięki pozyskanym funduszom wykonano zadanie pod nazwą Remont konserwatorski kapliczek Drogi Krzyżowej na zboczu Góry Parkowej. Przywrócenie świetności terenów niegdyś stanowiących atrakcję Głuchołaz wzorowano w oparciu o stare karty pocztowe ukazujące elementy kulturowe tego regionu. Odrestaurowana Muszla Koncertowa to jedynie część przeprowadzonych prac na tym terenie. Wybudowana od podstaw fontanna w centralnej części placu nawiązuje do wodoleczniczych tradycji uzdrowiskowych, a nowy budynek administracyjny rozwiąże problemy organizacyjne wielu imprez. Rozwiązano również problem toalet, wybudowano zaplecze Muszli Koncertowej oraz wykonano nową instalację elektryczną. Zaplanowane aljki na tym terenie wykonano w taki sposób, aby nie ulewne deszcze nie powodowały powstania wielkich kałuż uniemożliwiających korzystanie z tego terenu. W części spacerowej tuż za Muszlą Leśną powstały alejki spacerowe z elementami małej architektury, placem zabaw oraz ścieżka zmysłów biegnąca od Górnego stawu w kierunku Muszli Leśnej. Na tym obszarze zainstalowano inteligentne oświetlenie, które pozwala na zachowanie harmonii życia zwierząt. Budowie towarzyszył comiesięczny nadzór herpatologiczny, a samą budowę poprzedził tzw. skrining terenu objętego budową w celu zapobieżenia niekorzystnej ingerencji w środowisko zwierząt. Ponadto odwiedzających to miejsce spacerowiczów cieszyć będą takie atrakcje jak: kładka w koronach drzew, kładka nad przepustem wodnym, ścieżki przyrodniczo – spacerowe, źródełko cesarzowej Wiktorii, stanowiska do płukania złota, chata górnika, przejścia przez potok w formie brodów pieszych, place zabaw dla dzieci czy miejsce piknikowe przy Górnym stawie ze stanowiskiem na foodtraka. Odnowione otoczenie górnego stawu oraz jego oczyszczenie sprawiają że podniosły się walory estetyczne tego miejsca. Celem realizacji tego zadania było wykorzystanie potencjału obszaru o cennych przyrodniczo i kulturowo zasobach, gdzie obok Parku Krajobrazowego Gór Opawskich oraz sąsiadującej z nią Bramą Morawską rezerwatów przyrody i parków miejskich funkcjonują liczne obiekty historyczne, dziedzictwa kulturowego – tereny z potencjałem przyrodniczym, turystycznym, o bogatej historii. Problemem tego obszaru była utrudniona dostępność – obarczona barierami architektonicznymi, technicznymi - do obiektów dziedzictwa kulturowego unikalnie połączonych z chronioną przyrodą. Wymagały one podjęcia prac adaptacyjnych i remontowych. Istniejący stan powodować będzie łatwiejszy udział mieszkańców w rozwoju kultury regionu. Zatem zachęcamy do odwiedzania zrewitalizowanej i odnowionej części zdrojowej naszego miasta. tekst i foto Grzegorz Rudecki