sesja rady miejskiej
ZAWIADOMIENIE - w dniu 26 czerwca 2019 r. o godzinie 9:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach odbędzie się IX SESJA RADY MIEJSKIEJ.

 

Porządek sesji:

1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

2. Sprawozdanie z działalności spółek: GKTBS i Wodociągi za 2018 r.

3. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Głuchołazy.

4. Ocena funkcjonowania jednostek OSP w 2018 r., wykorzystanie przez nie dostępnych środków i wyposażenia oraz zapotrzebowania na sprzęt w kolejnych latach.

5. Informacja Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o  udzielonych odpowiedziach.

7. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok.

8. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy  finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2019-2022.

9. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głuchołazy”.

10. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie dopłaty do ceny 1 m³ dostarczonej wody na terenie Gminy Głuchołazy.

11. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie dopłaty do 1 m³ odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Głuchołazy.

12. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom sołectw Gminy Głuchołazy przysługują diety.

13. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

14. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Głuchołazy.

15. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

16. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

17. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy i Powstańców, a linią kolejową w Głuchołazach.

18. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Konradów.

19. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy.

20. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na okres 10 lat.

21. Wolne wnioski.

22. Zakończenie IX Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach