Drukuj
Odsłony: 275

krus
Począwszy od 2 maja 2014 r., zgodnie z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, za działy specjalne produkcji rolnej, uzasadniające objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników, uznaje się następujące rodzaje oraz rozmiary upraw i produkcji:

 

 

1. uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w szklarniach ogrzewanych powyżej 100 m2

2. uprawy w szklarniach nie ogrzewanych powyżej 100m2

3. uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 200m2

4. uprawy grzybów i ich grzybni- powyżej 100m2 powierzchni uprawowej

5. drób rzeźny

 

6. drób nieśny:

 

7. zakłady wylęgu drobiu ( zdolność produkcyjna- liczba jaj ):

 

8. zwierzęta futerkowe – powyżej 50 szt. samic stada podstawowego:

 

9. pasieki powyżej 80 rodzin

10. hodowla i chów świń poza gospodarstwem rolnym, powyżej 100 szt.

 

Osoba rozpoczynająca wyżej wymieniony rodzaj działalności, jest obowiązana przedłożyć zaświadczenie organu podatkowego o rodzaju i rozmiarach prowadzonej produkcji oraz o wysokości zdeklarowanego dochodu z tego tytułu.

 

Osoba zgłaszająca prowadzenie działu specjalnego związanego z hodowlą strusi powinna podać informacje o rozmiarach produkcji i dochodach z tego tytułu w oświadczeniu złożonym w jednostce KRUS.

 

Ważne!

Wszystkie osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z tytułu prowadzenia działów specjalnych powinny corocznie dostarczać Kasie zaświadczenia o rozmiarach i rodzaju produkcji. Ponadto, do celów wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osoby te winne dostarczyć do dnia 31 stycznia każdego roku oświadczenie o przewidywanym dochodzie z prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych. Do oświadczenia należy dołączyć odpis decyzji naczelnika urzędu skarbowego, wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji, lub o wysokości przewidywanego dochodu w roku następnym.

 

Opracowała:

Ewelina Elias

Kierownik Wydziału Ubezpieczeń

OR KRUS w Opolu