dsc09320

Niebawem ruszy nabór na bezpłatne szkolenia, dzięki którym mieszkańcy Gminy Głuchołazy będą mogli podnieść poziom kompetencji cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych. W trakcie kursów nauczą się jak skutecznie korzystać z dobrodziejstw mediów cyfrowych na co dzień. Z oferty skorzystać będzie mogło około 150 osób powyżej 25. roku życia. Projekt pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Głuchołazy” jest

dofinansowany w formie grantu w ramach Projektu Nr POPC.03.01.00-00-0097/18 pt. „E-aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Projekt realizowany jest przez Gminę Głuchołazy wraz z Partnerem Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

Celami projektu są: podniesieniu kompetencji cyfrowych uczestników projektu niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych; podniesienie umiejętności aktywnego korzystania z TIK, w tym Internetu; zwiększenie popytu na nowe TIK oraz ich zastosowania przyczyniające się do podnoszenia efektywności oraz jakości życia; zwiększenie kompetencji zawodowych w zakresie TIK. Gmina Głuchołazy pozyskała grant w wysokości 84.000,00zł, co stanowi 100 % kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu. Odbiorcami projektu są mieszkańcy gminy Głuchołazy powyżej 25. roku życia.

W ramach projektu zostanie zakupionych 10 szt. komputerów przenośnych, które zostaną wykorzystane do przeprowadzania szkoleń. Komputery po zrealizowaniu projektu zostaną przekazane do szkoły z terenu gminy. W trakcie szkoleń uczestnicy poza dostępem do komputera i sieci otrzymają materiały szkoleniowe. Zapewniony zostanie bezpłatny posiłek.

Szkolenia zostaną zorganizowane dla 150 osób w max 7 modułach tematycznych takich jak: „Rolnik w sieci” , ,,Mój biznes w sieci”, „Rodzic w Internecie”, „ „Moje finanse i transakcje w sieci”, ,,Kultura w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blogi) „. Szkolenia będą bezpłatne.

Wkrótce rozpocznie się nabór na szkolenia. Szkolenia odbywać się będą w miarę zapotrzebowania uczestników. Informacje będą zamieszczone na plakatach, ulotkach, na stronie internetowej gminy i Facebooku. Dzięki projektowi nastąpi podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Głuchołazy. Szkolenia pozwolą poznać narzędzia do poszukiwania informacji w Internecie, komunikacji online, obsługi oprogramowania czy korzystania z e-usług.