Drukuj
Odsłony: 474

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy, sporządzonego na podstawie uchwały nr XXXIX/411/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 września do 3 października 2019 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, 48 – 340 Głuchołazy, Rynek 15, w pokoju nr 32, w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głuchołazy na stronie internetowej bip.glucholazy.pl

Obszar opracowania przedmiotowego Studium zawiera się w granicach administracyjnych Gminy Głuchołazy.

więcej