krus
09.08.2019 r. prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę wprowadzającą świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych. Nowe przepisy obowiązują od 1 października 2019 roku.

Wsparciem objęte są osoby, które ukończyły 18 lat i mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji, korzystają z emerytury, renty lub zasiłku stałego.

Świadczenie przysługuje w wysokości nie wyższej niż 500 zł, zaś łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł. Senatorowie zaproponowali podwyższenie sumy z 1100 zł - jak przewidywał pierwotnie rządowy projekt - właśnie do kwoty 1600 zł.

Oznacza to, że osoby otrzymujące obecnie świadczenia nieznacznie przekraczające wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (czyli 1100 złotych) nie zostaną pozbawione możliwości uzyskania świadczenia uzupełniającego.

Prawo do świadczenia uzupełniającego ustalane jest w drodze decyzji, na wniosek. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia 500 plus dla niepełnosprawnych rozpoczęło się od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 października 2019 r. Dodatek będzie przysługiwać od miesiąca, w którym prawidłowo wypełniony wniosek zostanie złożony. Wniosek można złożyć w KRUS pod warunkiem, że organ wydał potwierdzenie niezdolności do samodzielnej egzystencji i wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe.

Opracowała

Iwona Porowska

Kierownik  Wydziału Świadczeń

OR KRUS w Opolu