patronat marszalka wo

Marszałek Wo wództwa Opolskiego, zaprasza przedstawicieli Organizacji Pozarządowych działających / mających siedzibę na terenie Gminy Głuchołazy do procesu konsultacji Projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz

Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2020. Konsultacje odbędą się w dniach od 4 września 2018 r. do 01 października 2019r.

Zgłaszanie uwag i wniosków do ww. Projektu Programu należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym -  w załączeniu przesyłam stosowną uchwałę wraz z załącznikami.

Informacje na temat konsultacji ww. dokumentu znajdują się również na stronie internetowej www.opolskie.pl , na platformie dla NGO ngo.opolskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 12 w Opolu. Załączniki:

Uchwała

Załącznik nr 1 - Projekt Programu Współpracy

Załącznik nr 2 - Harmonogram konsultacji Projektu

Załacznik nr 3 - Formularz zgłoszenia uwag i wniosków

Szczegółowych odpowiedzi na pytania związane z powyżej opisanym tematem można uzyskać pod nr telefonu:

Izabela Podobińska

Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

ul. Piastowska 17, 45-082 Opole

II piętro, pok. 212

tel. 77 / 44 67 845

tel.kom. 504 825 417

e'mail: i.podobinska@opolskie.pl