sesja rady miejskiej
ZAWIADOMIENIE
- w dniu 31 października 2019 r. o godzinie 9:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach odbędzie się XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ.

 

Porządek sesji:

1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  2. przedstawienie porządku obrad
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

 

2. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku oraz do Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję 2020-2023:

  1. odczytanie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
  2. powołanie Komisji Skrutacyjnej i zapoznanie z zasadami przeprowadzenia wyborów,
  3. przeprowadzenie tajnego głosowania
  4. odczytanie uchwały w sprawie wyboru ławników.

 

3. Informacja Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.
5. Informacja dotycząca złożonych przez radnych oświadczeń majątkowych za 2018 r.
6. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2019 r.
7. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok.
8. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2019-2022.
9. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Nowy Świętów.
10. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców Bodzanowa.
11. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części działki nr 706/6 o pow. 0,1645 ha (całość), położonej w Głuchołazach stanowiącej własność Gminy Głuchołazy.
12. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Głuchołazy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie XIV Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.