mikulovicka promenada 13

Blisko osiemsetletnia historia Głuchołaz sprawia, że wiele miejsc w ich rejonie ma swoją historię. Takim właśnie zakątkiem jest rejon przyległy do koryta rzeki Biała Głuchołaska stanowiący ciąg ulicy Andersa za mostem kratowym. Do początku XX wieku funkcjonowała tam Mikulovicka Promenada (Niklasdorfspromenade) – droga, którą mieszkańcy Głuchołaz przemieszczali się do pobliskich Mikulovic. Ta historia oraz obecne tendencje integracji transgranicznej spowodowały powrót do pomysłu odbudowy tej drogi w postaci ciągu pieszo – rowerowego. Na potrzeby zrealizowania tego zadania Gmina Głuchołazy przystąpiła do

projektu pod nazwą Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym realizowanym na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.03.01.01-16-0001/18-00 z dnia 15.07.2019r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III- Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych. W jego ramach zrealizowane zostanie przedsięwzięcie pod nazwą „Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy - Mikulovice”. Zadaniem tego projektu jest m.in. stworzenie infrastruktury pieszo rowerowej w celu częstszego korzystania nie tylko p[rzez mieszkańców Głuchołaz z środków komunikacyjnych takich jak rower. W toku prowadzonego przez Urząd Miejski przetargu na realizację wymienionego zadania udało się spośród sześciu oferentów wyłonić wykonawcę, którym okazała się firma Budbis Bis Paweł. Przekazany początkiem miesiąca wykonawcy teren budowy tętni już życiem, tym budowlanym. Wykonane zostały już prace geodezyjne, osadzenie murków oporowych oraz trwają prace ziemne związane z przygotowaniem terenu do wylania asfaltu. Kolejnym etapem będzie wykonanie w rejonie przejazdu kolejowego nawierzchni z kostki betonowej oraz barierek, które podniosą poziom bezpieczeństwa w rejonie torowiska. Wykonana alejka pieszo rowerowa będzie posiadała pobocze uformowane z tłucznia granitowego lub szarogłazu, zabezpieczenia umożliwiające odprowadzenie wód związanych z opadami deszczu, kosze na śmieci oraz oświetleniowe lampy solarne. Termin realizacji wymienionego przedsięwzięcia upłynie w sierpniu 2020 roku. Za cel główny projektu przyjęto poprawę jakości powietrza i życia mieszkańców na obszarze Subregionu Południowego poprzez wdrożenie działań na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym transportu publicznego i indywidualnego niezmotoryzowanego. O postępach prac będziemy państwa informować na bieżąco.               Grzegorz Rudecki