Drukuj
Odsłony: 1183

fundusze europejskie

 

 

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.10.02.00-16-0042/17z dnia 12.02.2018r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej X - Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działania 10.2 - Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.


OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 03.04.2017- 31.12.2019

 

WARTOŚĆ PROJEKTU 

Całkowita wartość projektu: 9 377 253,20 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 8 147 866,48 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 4 230 669,86 zł 

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa: 769 212,70 zł

 

OPIS PROJEKTU

Projekt zakłada realizację 8 najpilniejszych inwestycji rewitalizacyjnych zawartych w zatwierdzonym Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy na lata 2016-2023:

  1. „Przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na terenie stadionu miejskiego w Głuchołazach na zaplecze sportowe”,
  2. „Modernizację targowiska miejskiego w Głuchołazach przy ul. Moniuszki”, 
  3. „Przebudowę budynku dworca PKP w Głuchołazach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego”
  4. „Przebudowę, nadbudowę oraz rozbudowę kamienicy w Głuchołazach w celu utworzenia mieszkań chronionych”, 
  5. „Rewitalizację parku przy ul. Skłodowskiej”,
  6. „Budowę skateparku w Głuchołazach”,
  7. „Remont elewacji kamienicy przy Alei Jana Pawła II 16”,
  8. „Remont elewacji kamienicy przy Ulicy Kościuszki 2”.

 

CEL REALIZACJI PROJEKTU 

Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez kompleksową rewitalizację zdegradowanej infrastruktury