Drukuj
Odsłony: 407

sesja rady miejskiej
ZAWIADOMIENIE
- w dniu 23 grudnia 2019 r. o godzinie 9:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach odbędzie się XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ.

 

Porządek sesji:

1. Sprawy regulaminowe:

 

2. Informacja Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.

3. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz  o udzielonych odpowiedziach.

4. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok.

5. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2019-2022.

6. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2020-2024.

7. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2020 rok.

8. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/359/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

9. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego.

10. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

11. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

12. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Głuchołazach na 2020 rok.

13. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Głuchołazy na rok szkolny 2019/2020.

14. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Dzienny Dom "Senior+" w Głuchołazach i połączenia go z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głuchołazach.

15. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Głuchołazy za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

16. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

17. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego, dla dróg gminnych na terenie Gminy Głuchołazy.

18. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Głuchołaz.

19. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Głuchołazach

20. Wolne wnioski.

21. Zakończenie XVI Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.