O ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Szczegóły dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.