Na rok 2020, w którym to bezpośrednio mieszkańcy zdecydują o przeznaczaniu środków w tym roku budżetowym. 

Zgodnie z § 1 ust.2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/60/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 lutego 2019 w sprawie  ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy ,,Prawo składania propozycji zadań przysługuje wyłącznie osobom zamieszkałym na terenie Gminy Głuchołazy”.      

Propozycje zadań można składać zgodnie w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy stanowiącym załącznik do Uchwały Nr V/60/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 lutego 2019 w sprawie  ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy.

Propozycje zadań będą kwalifikowane w dwóch kategoriach: ,,duże projekty” i ,,małe projekty” przy czym wartość ,,małego projektu” nie przekracza 10 tys. zł

Kwota przeznaczona na realizację budżetu obywatelskiego w 2020r. wynosi 200.000,00 zł.

 Kwota środków przeznaczonych na realizację działań w ramach „budżetu

obywatelskiego” zostaje podzielona na jeden okręg miejski i dwa okręgi wiejskie

1) okręg miejski - obejmuje teren miasta Głuchołazy;

2) okręg wiejski nr 1 - obejmuje sołectwa: Bodzanów, Charbielin, Jarnołtówek, Konradów, Nowy Las, Podlesie, Pokrzywna;

3) okręg wiejski nr 2 - obejmuje sołectwa: Biskupów, Burgrabice, Gierałcice, Markowice, Nowy Świętów, Polski Świętów, Sławniowice, Stary Las, Sucha Kamienica, Wilamowice Nyskie;

Zgłaszane propozycje zadań muszą być poparte minimum przez:

  1. w okręgu miejskim – 10 mieszkańców
  2. w okręgu wiejskim nr 1 – 4 mieszkańców
  3. w okręgu wiejskim nr 2 – 4 mieszkańców

Podział kwoty na poszczególne kategorie projektów przedstawia się następująco:

1. Kwota przeznaczona na ,,duże projekty” zlokalizowane w:

1) obszarze okręgu miejskiego wynosi 80 tys. zł

2) obszarze okręgu wiejskiego nr 1 wynosi 40 tys. zł

3) obszarze okręgu wiejskiego nr 2 wynosi 40 tys. zł

2. Kwota przeznaczona na ,,małe projekty" zlokalizowane w :

1) obszarze okręgu miejskiego wynosi 20 tys. zł - ,,małe projekty" do 10 tys. zł

2) obszarze okręgu wiejskiego nr 1 wynosi do 10 tys. zł

3)  obszarze okręgu wiejskiego nr 2 wynosi do 10 tys. zł

Zgłoszenia zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z obowiązującymi dokumentami strategicznymi gminy i przepisami prawa.

Wszyscy mieszkańcy, będą mieli możliwość oddania głosu na jedną z propozycji zadań, z zastrzeżeniem iż w przypadku osób poniżej 13 roku życia podpis składa opiekun prawny, i współdecydować o tym jakie zadanie zostanie zrealizowane przez Gminę Głuchołazy w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020.

W ramach Budżetu Obywatelskiego można realizować:

  • Przedsięwzięcia stanowiące zadania własne gminy zgodnie z art.7 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym m.in.:

- Budowa lub remont obiektów, dróg będących własnością gminy

- Budowa lub remont placów zabaw, miejsc rekreacji.

- Wydarzenie kulturalne

Formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej wraz z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy jest dostępny na stronie internetowej www.nowe.glucholazy.pl

Zgłoszenie zadań do realizacji odbywa się w formie pisemnej:

  • na adres pocztowy: Urząd Miejski w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
  • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy (sekretariat pok. Nr 11)
  • drogą elektroniczną (skan wniosku wraz z listą osób popierających inicjatywę na adres budzet.obywatelski@glucholazy.pl).

Wszelkie dokumenty oraz informacje dot. Budżetu Obywatelskiego na rok 2020, dostępne są na stronie internetowej: www.nowe.glucholazy.pl w zakładce Budżet Obywatelski 2020.

Informacje udzielane są także pod numerem telefonu 77 4092120/117, osobiście w Urzędzie Miejskim (pok. nr 12) oraz pod adresem mail budzet.obywatelski@glucholazy.pl

Zarządzenie - harmonogram Budżet Obywatelski 2020 - tutaj