Drukuj
Odsłony: 149

caz
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

 

 UWAGA ! Limit środków, którymi dysponuje PUP Nysa wynosi 497.000,00 zł. Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie od 12 do 19 lutego 2020 roku. Pracodawca ubiegający się w 2020 r. o przyznanie środków KFS na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców musi spełnić przynajmniej jeden z poniższych priorytetów.

 

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 roku:

 

 1)  wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem*,

 

 2)   wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia,

 

3)   wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych**,

 

4) wsparcie kształcenie ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy  narzędzi pracy***,

 

5) wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju****,

 

6) wparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zwodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów Praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego,

 

7) wsparcie  kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników  Zakładów Aktywności Zawodowej.

 

*należy dołączyć oświadczenie, iż uczestnik kształcenia spełnia warunki dostępu do priorytetu ( w ciągu roku przed datą złożenia wniosku podjął pracę po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem)

 

**przy ocenie wniosków, uwzględnia się wyłącznie zawody deficytowe zidentyfikowane w powiecie nyskim, określone w „Barometrze zawodów 2020 (powiat nyski)

 

***Pracodawca powinien udowodnić, że w ciągu roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a osoby objęte kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi do wprowadzenia zmianami.

 

****przy ocenie wniosków, uwzględnia się dokument strategiczny dotyczący województwa - Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku.

 

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na sfinansowanie:

 

 

UWAGA !

 

 

 Przy rozpatrywaniu wniosków PUP Nysa uwzględnia:

 

 

Wnioski należy składać w biurze podawczym PUP Nysa, ul. Słowiańska 19 pok. nr 5, parter. Dodatkowych informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu 77 448 99 06 lub

 

w siedzibie urzędu, II piętro, pok. nr 27.

 

Link do pobrania wniosków:

http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/st:1/idn:3128.html