burmistrz głuchołaz informuje
W związku z licznymi zapytaniami ze strony małych i średnich przedsiębiorców dotyczących pomocy związanej z wprowadzeniem na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego wyjaśniamy, iż firmy, które zostały zmuszone do czasowego zawieszenia działalności lub firmy, które w sposób znaczny ograniczyły swoją działalność, mają możliwość skorzystania  z ulg przewidzianych w przepisach prawa.

 

Należności podatkowe, stosowanie do przepisu art. 67a  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.) oraz należności cywilno-prawne, stosowanie do przepisu § 3 Uchwały nr LI/419/2010 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Głuchołazy i jej jednostkom organizacyjnym, Burmistrz Głuchołaz może na wniosek przedsiębiorcy, w przypadkach uzasadnionych jego ważnym interesem (np. w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności społeczno-gospodarczych skutkującej znaczącym pogorszeniem sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy):

 

1)   odroczyć termin płatności podatku/opłaty lub rozłożyć zapłatę na raty;

2)   odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości wobec gminy wraz z odsetkami za zwłokę;

3)   umorzyć w całości lub w części zaległości wobec gminy, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

 

W przypadku ubiegania się o ww. ulgi należy złożyć w tut. Urzędzie wniosek skierowany do Burmistrza Głuchołaz oraz dołączyć dokumenty potwierdzające trudną sytuację ekonomiczną (formularze w załączeniu).

 

Preferuje się dostarczanie wniosków drogą elektroniczną: pismo opatrzone podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem lub za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

 

Załączniki:

Pomoc dla przedsiębiorców - druki:

formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_ke_nr_1407_2013_obowiazuje_od_dnia_15112014.xls

oświadczenie o stanie majątkowym.doc

zalacznik_nr_2_do_procedury_pd-1.pdf

zalacznik_nr_3_do_procedury_pd-1.pdf

zalacznik_nr_4_do_procedury_pd-1.pdf

 

Pomoc dla przedsiębiorców - przepisy:

ordynacja-podatkowa.pdf

pomoc-de-minimis-zakres-informacji.pdf

pomoc-publiczna.pdf

uchwała rady miejskiej w głuchołazach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.pdf