sesja rady miejskiej
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję XIX sesję Rady Miejskiej w Głuchołazach, która odbędzie się w dniu 09 kwietnia 2020 roku o godz. 09.30 w trybie art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

b)    przedstawienie porządku obrad

  1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
  2. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2020 rok.
  3. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2020-2024.
  4. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuchołazy w 2020 roku.
  5. Zakończenie XIX sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

          Mariusz MigałaNiniejsze zaproszenie stanowi podstawę prawną do udzielania zwolnień radnym od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gminy na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz. 506/