Drukuj
Odsłony: 3942

ważny komunikat
Burmistrz Głuchołaz informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2020 r. Rada Miejska w Głuchołazach podjęła Uchwałę Nr XIX/193/20 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (zmieniona następnie Uchwałą Nr XX/197/20 z dnia 9 kwietnia 2020 r.)

Zgodnie z ww. uchwałami zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki
i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2020 r.

Zwolnienie przysługuje:

-           mikroprzedsiębiorcom w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.) prowadzącym na terenie Gminy Głuchołazy działalność gospodarczą na dzień ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii,

-           małym i średnim przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.), prowadzącym na terenie Gminy Głuchołazy działalność gospodarczą na dzień ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w zakresie usług hotelarskich, w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 238 ze zm.) lub gastronomicznych, rozumianych jako przygotowanie oraz sprzedaż posiłków
i napojów do spożycia na miejscu lub na wynos,

u których wystąpiła co najmniej jedna z niżej podanych okoliczności:

a)        zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej z powodu pogorszenia płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID-19, przez okres co najmniej 30 kolejnych dni kalendarzowych,

b)       spadek obrotów gospodarczych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu wartościowym nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia zakończenia stanu epidemii, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych
2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego,

c)        spadek obrotów gospodarczych, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu wartościowym nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego od dnia 1 marca 2020 r. do dnia zakończenia stanu epidemii,
w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Warunkiem przyznania zwolnienie z podatku od nieruchomości jest złożenie wniosku, według określonego wzoru, do którego należy dołączyć:

1)       Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;

2)       Skorygowaną informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych
(w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub deklaracją na podatek od nieruchomości na 2020 r. (w przypadku osób prawnych);

3)       Dokumenty potwierdzające utratę płynności finansowej – spadek obrotów gospodarczych (nie dotyczy podmiotów, które zawiesiły prowadzenie działalności gospodarczej).

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Podatków i Opłat  - telefon:
77 40 92 165 oraz 77 40 92 166

Uchwała
Uchwała zmiana
Deklaracja na podatek od nieruchomosci dn-1
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (wersja edytowalna)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
Informacja o nieruchomosciach i obiektach budowlanych in-1
Wniosek o zwolnienie z podatku od nieruchomości (wersja edytowalna)
Wniosek o zwolnienie z podatku od nieruchomości
Zalacznik-do-dn-1-dane-o-przedmiotach-podlegajacych-opodatkowaniu-zdn-1
Zalacznik-do-dn-1-dane-o-przedmiotach-zwolnionych-zdn-2
Zalacznik-do-in-1-dane-o-przedmiotach-podlegajacych-opodatkowaniu-zin-1
Zalacznik-do-in-1-dane-o-przedmiotach-zwolnionych-zin-2
Zalacznik-do-in-1-dane-pozostalych-podatnikow-zin-3