nieodpłatna pomoc prawna Na terenie Gminy Głuchołazy od dnia 1 stycznia 2016 r. działa punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, usytuowany w budynku położonym w Głuchołazach, Aleja Jana Pawła II 24 ( pomieszczenia  Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej).

Nieodpłatne usługi prawne świadczone są dla mieszkańców Gminy Głuchołazy codziennie, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy ( w tym świąt państwowych) cztery godziny dziennie przez pięć dni w tygodniu, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Poniedziałek                     - od godz. 8:00 do godz. 12:00

Wtorek                            - od godz. 8:00 do godz. 12:00

Środa                              - od godz. 8:00 do godz. 12:00

Czwartek                          - od godz. 8:00 do godz. 12:00

Piątek                               - od godz. 8:00 do godz. 12:00  

 

informacja dostępna również na BIPie   

Osobą uprawnioną do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej jest:

1)      osoba, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub

2)      osoba, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia
5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, lub

3)      osoba, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub

4)      osoba, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub

5)      osoba, która nie ukończyła 26 lat, lub

6)      osoba, która ukończyła 65 lat, lub

7)      osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej obejmuje:

1)      poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

2)      wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

3)      udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4)      sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1)      podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2)      z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255);

2.      Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2186).

baner osnpp

baner dpp