sesja

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Głuchołazach zawiadamia, że w dniu 24 lutego 2016r. o godz.1100 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ z następującym porządkiem obrad:

 

1.Sprawy regulaminowe:

a)      otwarcie sesji i stwierdzenie quorum;

b)      przedstawienie porządku obrad;

c)      powołanie sekretarza obrad;

d)     przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdanie z wykonania GPPiRPA oraz GPPN za 2015r.

5.Sprawozdanie z działalności organizacji i stowarzyszeń ( w tym prowadzących szkoły )dotowanych przez gminę Głuchołazy za 2015rok oraz realizacji Programu wspólpracy Gminy Głuchołazy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015rok

6. Sprawozdanie z działalności i podjętych działań przez ZGŚL.Op w 2015 roku oraz plan na 2016 r.

7.Informacja o realizacji zadań z zakresu inicjatyw lokalnych za 2015 rok

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Podjęcie uchwał:

a) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Głuchołazy;

b) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2016r.;

c) projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2016-2019;

d) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/359/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso;

e) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na sołtysa Sołectwa Polski Świętów;

f) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuchołazy w 2016 roku;

g) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jarnołtówek;

h) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Charbielin;

i) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Konradów;

j) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchołazy, dla terenu we wsi Pokrzywna w rejonie działek nr 224, 226, 223;

k) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu za gospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna w rejonie działek nr 224, 226, 223;

11.Wolne wnioski.

12. Zamknięcie XVI sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Szul

Serdecznie zapraszamy.