Drukuj
Odsłony: 7110

sesjaZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach zawiadamia, że w dniu 30 MARCA 2016r. o godz.11:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

z następującym porządkiem obrad:

 

1.Sprawy regulaminowe:

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum;

b) przedstawienie porządku obrad;

c) powołanie sekretarza obrad;

d) przyjęcie protokołów z poprzednich sesji;

2. Przyjęcie strategii dotyczących obszaru funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020r.

- prezentacja multimedialna przez wykonawcę, dyskusja, podjęcie uchwały:

a) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016 – 2026 z perspektywą do 2030 roku;

- prezentacja multimedialna przez wykonawcę, dyskusja, podjęcie uchwały:

b) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016 – 2026 z perspektywą do 2030 roku;

- prezentacja multimedialna przez wykonawcę, dyskusja, podjęcie uchwały:

c) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016 – 2026 z perspektywą do 2030 roku;

- prezentacja multimedialna przez wykonawcę, dyskusja, podjęcie uchwały:

d) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016 – 2026 z perspektywą do 2030 roku;

- prezentacja multimedialna przez wykonawcę, dyskusja, podjęcie uchwały:

e) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia przez Gminę Głuchołazy Koncepcji zintegrowanego transportu publicznego dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020;

3. Informacja o pracy Burmistrza Głuchołaz w okresie międzysesyjnym.

4.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

5. Ocena działalności Centrum Kultury w Głuchołazach w 2015roku, oraz plan działania na 2016r.

6. Ocena funkcjonowania sportu oraz informacja o działalności GOSIR w 2015r.

7. Ocena realizacji Programu „ Odnowa Wsi” w Gminie Głuchołazy w 2015r. oraz informacja o wykorzystaniu środków funduszy sołeckich w 2015r.

8. Ocena funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami oraz plan na lata następne.

9. Interpelacje i zapytania radnych;

10. Odpowiedzi na Interpelacje i zapytania radnych;

11. Podjęcie uchwał.

a) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2016r.;

b) projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2016-2019;

c) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020;

d) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach Nr VII/59/15 z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-090/13;

e) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu”;

12.Wolne wnioski;

13. Odczytanie protokołów pokontrolnych;

14. Zamknięcie XVIII sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Szul

 

 

Serdecznie zapraszamy.