DSC05004

W dniu 30 marca 2016 roku odbyła się XVIII Sesja Rady Miejskiej w Głuchołazach. Zgodnie z proponowanym porządkiem obrad Radni Rady Miejskiej mieli możliwość zapoznać się ze szczegółami strategii dotyczących obszaru funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 rok dzięki przedstawionym przez wykonawców zewnętrznych prezentacji . Przedstawiono pięć tematów poprzedzając tym samym głosowanie nad poszczególnymi uchwałami. Przebiegało to w następujący sposób:  

1.       Przedstawiono Prezentację multimedialną Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016 – 2026 z perspektywą do 2030 roku, przeprowadzono  dyskusję oraz podjęto uchwałę Rady Miejskiej w sprawie Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016 – 2026 z perspektywą do 2030 roku;

2.       Przedstawiono Prezentację multimedialną Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016 – 2026 z perspektywą do 2030 roku, , przeprowadzono  dyskusję oraz podjęto uchwałę Rady Miejskiej w sprawie Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016 – 2026 z perspektywą do 2030 roku;

3.        Przedstawiono Prezentację multimedialną Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016 – 2026 z perspektywą do 2030 roku, przeprowadzono  dyskusję oraz podjęto uchwałę Rady Miejskiej w sprawie  Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016 – 2026 z perspektywą do 2030 roku;

4.       Przedstawiono Prezentację multimedialną Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016 – 2026 z perspektywą do 2030 roku, przeprowadzono  dyskusję oraz podjęto uchwałę Rady Miejskiej w sprawie Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016 – 2026 z perspektywą do 2030 roku;

5.       Przedstawiono Prezentację multimedialną Koncepcji zintegrowanego transportu publicznego dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020, przeprowadzono  dyskusję oraz podjęto uchwałę Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia przez Gminę Głuchołazy Koncepcji zintegrowanego transportu publicznego dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.

Ponadto Rada Miejska przyjęła następujące uchwały:

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2016r.

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy  Głuchołazy na lata 2016-2019;

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach  Nr VII/59/15 z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-090/13.

Uchwały Rady Miejskiej w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu”;

Apel Rady Miejskiej w Głuchołazach do Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie podjęcia przez Zarząd Dróg Wojewódzkich budowy odcinka drogi w ciągu drogi nr 411 w Głuchołazach .                              

Apel Rady Miejskiej w Głuchołazach do sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie podjęcia przez Zarząd Dróg  Wojewódzkich budowy drogi relacji Podkamień- Niwnica stanowiącej połączenie DW 411 z obwodnicą Nysy.