O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

 

1. Podstawa prawna:

Art. 7 ust 2 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70 (Dz.U.UE L 315 z dnia 3 grudnia 2007r.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3i art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1440 z późn. zm.).

 

2. Nazwa i adres właściwego organizatora:

Gmina Głuchołazy

48-340 Głuchołazy

ul. Rynek 15

 

3. Określenie przewidywanego trybu udzielania zamówienia:

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie regulacji wynikających art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1440 z późn. zm.).

 

 

4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

Przewóz osób w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych użyteczności publicznej na obszarze Gminy Głuchołazy.

 

5. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

01.07.2016r.

 

           6. Zmiana informacji:

Na podstawie art. 7 ust 2 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70 (Dz.U.UE L 315 z dnia 3 grudnia 2007r.) oraz art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1440 z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

 

Powyższe ogłoszenie publikuje się i ogłasza:

 

1. W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głuchołazy,

2. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach,

3. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach,

4. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało zamieszczone wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych.