DSC05004ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach zawiadamia, że w dniu 27 kwietnia 2016r. o godz.11:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

 Proponowany porządek obrad:

 

1.Sprawy regulaminowe:

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum;

b) przedstawienie porządku obrad;

c)  powołanie sekretarza obrad;

d)  przyjęcie protokołów z poprzednich sesji;

 

2. Informacja o pracy Burmistrza Głuchołaz w okresie międzysesyjnym.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja o realizacji inwestycji w gminie Głuchołazy za I kwartał 2016r.

5. Ocena działalności OPS w Głuchołazach za 2015r.

   - Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2015r.

   -Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2015r.

   -Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2015 dla gminy Głuchołazy.

 

6. Ocena realizacji programu Rodzina+, Senior+

7. Informacja o wypłatach stypendiów sportowych oraz funkcjonowaniu regulaminu Przyznawania dotacji organizacjom oraz klubom sportowym w 2015r.

8. Informacja o stanie przygotowań do realizacji projektów dofinansowanych z funduszy.

9. Interpelacje i zapytania radnych;

10. Odpowiedzi na Interpelacje i zapytania radnych;

11. Podjęcie uchwał:                                                                                                    

a) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2016r.;

b) projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2016-2019;

c) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/359/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso;

d) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Statutu Gminy Głuchołazy;

e) projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Głuchołazy;

f) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

g) projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;

h) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/182/08 Rady Miejskej w Głuchołazach z dnia 4 lipca 2008r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy;

i)  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą Głuchołazy a Powiatem Nyskim w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

j)  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie odpowiedzi na skargę;

 

12. Wolne wnioski;

13. Odczytanie protokołów pokontrolnych;

14. Zamknięcie XIX sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Szul

 

Serdecznie zapraszamy.