OFERTA

 

na obsługę gastronomiczną Festiwalu Piosenki Turystycznej „KROPKA” w dniach 15-16 lipca 2016 roku.

 

Gmina Głuchołazy informuje, że istnieje możliwość wydzierżawienia części działki nr 1476, na której zlokalizowany jest obiekt „Muszla Leśnej” o łącznej powierzchni 900 m² na obsługę gastronomiczną festiwalu „KROPKA”. Cena minimalna za dzierżawę ustalona została na kwotę 7000 zł netto (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100) zawiera w sobie koszty dostępnych mediów tj. energia elektryczna i woda.

 

Dzierżawca, z którym Gmina Głuchołazy po przeprowadzonym postępowaniu zawrze umowę uzyskuje prawo do obsługi gastronomicznej Festiwalu na zasadzie wyłączności.

 

Osoby ubiegające się o przedmiotową dzierżawę winny przedstawić pisemną ofertę cenową dzierżawy (netto bez VAT) wraz z ofertą cenową asortymentu, który zapewni w ramach obsługi gastronomicznej.

 

Wydzierżawiający dopuszcza możliwość sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% i piwa po przedstawieniu niezbędnych w tym celu pozwoleń.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na obsługę
gastronomiczną festiwalu „KROPKA”” w terminie do dnia 26.04.2016 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, ul. Rynek 15. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi oferentami.

 

Szczegóły informacji udziela Wydział Promocji, Turystki i Sportu (I piętro, pok. 13, tel. (077) 40 92 119, 502 341 847 ).