Drukuj
Odsłony: 9759

DSC05004 ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach zawiadamia, że w dniu 25 maja 2016r. o godz.11:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się XX SESJA RADY MIEJSKIEJ.

 

 

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum;
 2. przyjęcie porządku obrad;
 3. powołanie sekretarza obrad;
 4. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

4. Ocena przygotowania do sezonu turystycznego w 2016 r.

5. Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

8. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2015 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Głuchołazach za 2015 rok, informacja o stanie mienia komunalnego oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Głuchołaz:

9. Podjęcie uchwał:

 1. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2016r.;
 2. projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2016-2019;
 3. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Statutu Gminy Głuchołazy;
 4. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/395/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach na terenie miasta Głuchołazy będących własnością Gminy Głuchołazy;
 5. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy osiedla w obrębie wsi Konradów;
 6. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna;
 7. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Głuchołazy;
 8. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób w komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Głuchołazy;

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie XX sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

 

Niniejsze zaproszenie stanowi podstawę prawną do udzielania zwolnień radnym od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gminy na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

                                                 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Szul