DSC05013

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Głuchołaz

o przystąpieniu do sporządzenia:

  1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Podlesie gm. Głuchołazy

  2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy i Powstańców, a linią kolejową w Głuchołazach

  3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta obejmującego Rynek i tereny przyległe zawarte między rzeką Białą Głuchołaską, a ulicami Władysława Sikorskiego, Bohaterów Warszawy, Marii Curie - Skłodowskiej w Głuchołazach

  4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów

  5. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy na terenach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w rejonie działki nr 1479, ul. Lompy

 oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektów zmian planów miejscowych i w/w projektu planu miejscowego.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuchołazach uchwał:

 

Nr XI/107/15 z dnia 9 września 2015r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Podlesie gm. Głuchołazy

Nr XIV/137/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy
i Powstańców, a linią kolejową w Głuchołazach

Nr XIV/138/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta obejmującego Rynek i tereny przyległe zawarte między rzeką Białą Głuchołaską, a ulicami Władysława Sikorskiego, Bohaterów Warszawy, Marii Curie - Skłodowskiej w Głuchołazach

Nr XIV/154/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów

Nr XV/162/16 z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy na terenach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w rejonie działki nr 1479, ul. Lompy.

Zmiany planów i plan dotyczą obszarów położonych w granicach wskazanych na załącznikach graficznych do w/w uchwał.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmian planów i w/w planu miejscowego.

 

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2016 r.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1, art. 50, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2016 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres umig@glucholazy.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

W związku z art. 39 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski
w zakresie ochrony środowiska. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Głuchołaz.

                                                                                                            Burmistrz Głuchołaz

                                                                                                      mgr Edward Szupryczyński