Drukuj
Odsłony: 19638

 DSC04974

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Głuchołaz

o przystąpieniu do sporządzenia:

  1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy obejmującego teren w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Skłodowskiej -Curie, Targowej;

  2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna, w rejonie działek nr 224, 226, 223;

  3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna

oraz do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych zmian planów miejscowych.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuchołazach uchwał:

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionych zmian planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy w terminie do dnia 23.09.2016r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust 1 pkt 1, art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognoz oddziaływania na środowisko dla przedmiotowych projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W związku z art. 39 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Głuchołaz.

Wnioski i uwagi mogą być składane w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: umig@glucholazy.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.09.2016r.

Burmistrz Głuchołaz

mgr Edward Szupryczyński