Drukuj
Odsłony: 5591

 

konkurs 2016 pracodawca1Sięgnij po tytuł PRACODAWCA ROKU 2016 POWIATU NYSKIEGO

Starosta Nyski ogłasza konkurs:

„Pracodawca Roku 2016 Powiatu Nyskiego”.

Jego ideą jest nagrodzenie oraz promowanie lokalnych Pracodawców tworzących nowe miejsca pracy, wyróżniających się pod względem jakości zapewnianych przez nich warunków pracy, reprezentujących ponadprzeciętny i godny naśladowania poziom.W konkursie mogą wziąć udział wszyscy przedsiębiorcy bez względu na wielkość czy rodzaj prowadzonej działalności.

 W tegorocznej edycji można zgłosić kandydatury w jednej z czterech kategorii:

I –  MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO

II -  MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO

III-  ŚREDNIE I DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO

IV - „MŁODY BIZNES”

Laureaci VIII edycji konkursu otrzymają prestiżowy tytuł „Pracodawca Roku 2016 Powiatu Nyskiego”.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 10 listopada 2016 r.

Wypełniony formularz można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: d.machnik@pup.nysa.pl, złożyć bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie lub przesłać pocztą tradycyjną.

Kontakt: 774489933

 

Regulamin konkursu

Pracodawca Roku 2016 Powiatu Nyskiego”

§ 1 Postanowienia ogólne

 

Ustanawia się konkurs „Pracodawca Roku 2016 Powiatu Nyskiego”, zwany dalej konkursem, którego celem jest nagrodzenie oraz promowanie lokalnych Pracodawców tworzących nowe miejsca pracy, wyróżniających się pod względem jakości zapewnianych przez nich warunków pracy, reprezentujących ponadprzeciętny i godny naśladowania poziom.

 

 1. Organizatorem konkursu jest Starosta Nyski zwany dalej „Organizatorem”, w imieniu którego sprawami organizacyjnymi zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
  z siedzibą przy ulicy Słowiańskiej 19, 48-300 Nysa.

 2. Przewiduje się objęcie konkursu patronatem medialnym. Patronat medialny będzie sprawowany przez partnerów konkursu wybranych przez Organizatora.

 

§ 2 Warunki udziału

 1. W konkursie mogą brać udział Pracodawcy spełniający łącznie poniższe kryteria formalne:

 1. Pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie powiatu nyskiego,

 2. Pracodawcy, którzy nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz jakichkolwiek innych należności publicznoprawnych z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni zgodnie z prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
  w całości decyzji właściwego organu lub innych przewidzianych prawem przypadków uzasadniających brak uiszczenia w terminie powyższych należności (wymagane jest złożenie przez pracodawcę wraz z Formularzem zgłoszeniowym podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu).

 

 1. Kryteria formalne udziału będą weryfikowane przez PUP na zasadzie : „spełnia/nie spełnia”.

 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem przedsiębiorcy (dokumenty stanowią załączniki do niniejszego regulaminu), dostępnych na stronie internetowej www.pup.nysa.pl.

 3. Formularz Zgłoszeniowy można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresd.machnik@pup.nysa.pl, złożyć bezpośrednio u organizatora lub wysłać pocztą tradycyjną.

 4. Organizator i członkowie Kapituły konkursowej są zobowiązani do zachowania poufności danych zawartych w Formularzach zgłoszeniowych.

§ 3 Kapituła konkursowa

 1. Kapitułę konkursową powołuje Organizator.

 2. W skład Kapituły wchodzi Przewodniczący (Starosta Nyski), Członkowie: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie, Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy, Prezes Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej, Przewodniczący Stowarzyszenia Ruch Rozwoju Regionu, Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Nyskich, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie oraz ubiegłoroczni zwycięzcy.

 3. Do kompetencji Kapituły konkursu należy:

 1. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem i realizacją poszczególnych etapów konkursu w zgodzie z jego celami i regulaminem,

 2. wybór laureatów i wyróżnionych w konkursie,

 3. promowanie konkursu w środowisku gospodarczym.

 

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie dokonuje oceny formalnej zgłoszeń uczestników konkursu.

 2. Kapituła konkursowa dokona oceny merytorycznej otrzymanych Formularzy Zgłoszeniowych i na tej podstawie wyłoni 12 nominowanych pracodawców: po trzech
  z każdej kategorii konkursowej.

 3. W kolejnym etapie członkowie Kapituły przeprowadzą głosowanie wyłaniając ostatecznie zwycięzców w czterech kategoriach – nadając im tytuły „Pracodawca Roku 2016 Powiatu Nyskiego”.

 4. Kapituła ma prawo przyznać dodatkowe wyróżnienia oraz nagrody uczestnikom konkursu.

 5. Podmioty posiadające status Partnerów Konkursu nie mogą brać udziału w Konkursie. Przedstawiciele tych podmiotów nie mogą być członkami Kapituły konkursowej.

 6. Udział w pracach Kapituły jest nieodpłatny.

§ 4 Promocja Konkursu

1. Idea Konkursu zostanie upowszechniona przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie na terenie całego powiatu nyskiego w formie:

 1. Plakatów informujących o Konkursie wywieszonych w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie oraz siedzibie Starostwa Powiatowego,

 2. Informacji o konkursie na portalach społecznościowych,

 3. Informacji na stronach internetowych PUP Nysa oraz Starostwa Powiatowego
  i urzędów gmin.

 4. Informacji we współpracujących mediach.

§ 5 Zgłoszenia pracodawców

1. Termin rozpoczęcia nadsyłania Formularzy zgłoszeniowych ustala się na dzień 18.10 2016 r.

2. Termin zakończenia przyjmowania Formularzy Zgłoszeniowych ustala się na dzień 10.11.2016 r. O ważności decydować będzie data wpływu poczty elektronicznej, data złożenia formularza w siedzibie PUP Nysa lub data wpływu dokumentu przesłanego pocztą tradycyjną.

3. Termin obrad Kapituły Konkursu ustala się do dnia 16.11.2016 r.

4. Na podstawie dokonanej oceny Kapituła konkursowa przyzna tytuły w trzech kategoriach:

  1. Pracodawca Roku 2016 w kategorii Mikroprzedsiębiorstwo (zatrudniające mniej niż 10 osób);

  2. Pracodawca Roku 2016 w kategorii Małe przedsiębiorstwo (zatrudniające od 10- 49 osób);

  3. Pracodawca Roku 2016 w kategorii Średnie (zatrudniające od 50 do 250 osób)
   i duże (zatrudniające powyżej 250 osób) przedsiębiorstwa;

  4. Pracodawca Roku 2016 - „Młody Biznes” - przedsiębiorstwo utworzone w latach 2010-2015 przy wsparciu finansowym PUP w postaci jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

§ 6 Zasady oceny

   1. Kryteria oceny dokonywanej przez Kapitułę konkursową zostały ujęte
    w Formularzach Zgłoszeniowych stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu.

   1. Ocena złożonych prac konkursowych będzie dokonana w oparciu o treści zawarte
    w złożonym 
    Formularzu zgłoszeniowym według przyjętej dla każdego kryterium skali ocen od 0-10 punktów.

   1. Maksymalna liczba możliwych do przyznania przez jednego członka Kapituły punktów wynosi 80.

   1. Po dokonaniu oceny i zliczeniu przyznanych przez każdego członka Kapituły punktów, sporządzony zostanie ranking zgłoszonych prac konkursowych według liczby otrzymanych punktów, dla każdej kategorii odrębnie.

   1. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż jedną firmę, ostateczną decyzję o przyznaniu statuetki podejmuje Kapituła Konkursu bezwzględną większością głosów. Jeżeli w wyniku głosowania firmy uzyskają równą liczbę głosów, rozstrzygnięcia dokonuje Przewodniczący Kapituły Konkursu. Przewodniczący Kapituły może również w uzasadnionych przypadkach podjąć decyzję o konieczności przeprowadzenia bezpośredniej rozmowy z przedsiębiorcą przed zakończeniem procesu oceny i wyłonienia zwycięzcy.

§ 6 Rozstrzygnięcie konkursu

1. Wyniki konkursu „Pracodawca Roku 2016 Powiatu Nyskiego” w czterech kategoriach: mikro,
mały, średni i duży oraz „Młody Biznes” zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali Finałowej
w miesiącu listopadzie 2016 roku.


Ponizej do pobrania kwestionariusze zgłoszeniowe oraz oświadczenia pracodawcy.

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Pracodawca Roku 2016 Powiatu Nyskiego”w kategoriach: małe przedsiębiorstwo, mikroprzedsiębiorstwo oraz średnie i duże przedsiębiorstwo.

 2. Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Pracodawca Roku 2016 Powiatu Nyskiego”w kategorii „Młody Biznes”.

 3. Oświadczenie przedsiębiorcy