sesja

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ

o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchołazy, dla terenu we wsi Pokrzywna, w rejonie działek nr 224, 226, 223

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuchołazach uchwały nr XVI/172/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie

przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchołazy, dla terenu we wsi Pokrzywna, w rejonie działek nr 224, 226, 223.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchołazy.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, w terminie do dnia 18 listopada 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

            Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353), zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchołazy, dla terenu we wsi Pokrzywna, w rejonie działek nr 224, 226, 223.

            Uwagi i wnioski do w/w dokumentu mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: umig@glucholazy.pl, w Urzędzie i na adres Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga i wniosek dotyczy, w terminie do dnia 18 listopada 2016 r.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Głuchołaz.

 

Burmistrz Głuchołaz

mgr Edward Szupryczyński