Drukuj
Odsłony: 5805

DSC05004Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach zawiadamia, że w dniu 28 grudnia 2016r. o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach odbędzie się XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Sprawy regulaminowe:

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum;

b) przedstawienie porządku obrad;

c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

2. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał:

 

a) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2016r.;

b) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2016-2019;

c) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2017 rok;

d) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2017-2020;

e) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego;

f) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego;

g) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok;

h) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok;

i) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Głuchołazy;

j) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora”;

k) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu „Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+”;

l) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie regulaminu przewozu osób w komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Głuchołazy;

m) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Głuchołazach na 2017 rok;

n) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;

o) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Olszak”;

p) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr VII/59/15 z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-090/13;

q) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II;

r) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia Gminy Głuchołazy do stowarzyszenia pod nazwą Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

 

3. Informacje Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.

4. Interpelacje i zapytania radnych,

5.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i interpelacje radnych.

6.Odczytanie protokołów pokontrolnych.

7.Wolne wnioski i informacje.

8. Zakończenie XXVI Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

 

 

Serdecznie zapraszam

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Szul