DSC05004

Zapraszam na XXXI sesję Rady Miejskiej w Głuchołazach, która odbędzie się w dniu

31 maja 2017 r. (środa) o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.

Proponowany porządek obrad: 

1. Sprawy regulaminowe:

    a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum;

    b) przedstawienie porządku obrad;

    c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Informacje Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.

3. Ocena przygotowania do sezonu turystycznego 2017 r.

4.Sprawozdanie Gminy Głuchołazy ze współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami ( w tym prowadzących szkoły) dotowanych przez Gminę Głuchołazy za 2016 rok oraz z realizacji Programu współpracy Gminy Głuchołazy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r.

5. Informacja o funkcjonowaniu Lokalnej Grupy Działania „ Nyskie Księstwo Jezior i Gór”oraz plan na lata 2016-2020

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i interpelacje radnych.

8.   Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2016 rok, sprawozdanie

      roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Głuchołazach za 2016 rok,

      informacja o stanie mienia komunalnego oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi 

      Głuchołaz:

·         sprawozdanie finansowe Gminy Głuchołazy za 2016 r. oraz zapoznanie się z opinią w sprawie  sprawozdań finansowych za rok 2016 Gminy Głuchołazy;

·         dyskusja

·         sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy  za rok 2016 .

·         informacja o stanie mienia komunalnego za 2016 r.

·         zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez   Burmistrza  Głuchołaz sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r.

·         zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie

wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2016 r.

·         uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Głuchołaz za 2016 rok;

·         zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym   przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Głuchołazach wniosku o    udzielenie Burmistrzowi Głuchołaz  absolutorium

·           dyskusja

·         projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2016 r.

·         projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głuchołaz z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

9. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał:

    a)  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2017r.;

b)  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2017-2020;

c)  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de mini mis dla małych i średnich przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Głuchołazy;

d)  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Głuchołazy, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny;

e) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad obliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin;

f)  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr VI/47/15 dnia 25 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;

         g)    projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne;

h)   projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr VI/48/15 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;

i)   projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/45/85 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Głuchołazach z dnia 18 lipca 1985r. w sprawie nadania nazwy ulicy;

     j)  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 646/5 o pow.0,0048 ha, położonej w Głuchołazach przy ul. Opolskiej, stanowiącej własność Gminy Głuchołazy;

10 Wolne wnioski i informacje.

11. Zakończenie XXXI sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Szul

 

 

 

Niniejsze zaproszenie stanowi podstawę prawną do udzielania zwolnień radnym od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gminy na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r., poz.446 |