Aktualności

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prezydenta Gdańska,
Pana Pawła Adamowicza.

Odszedł wybitny samorządowiec, wspaniały człowiek.

W obliczu tragedii łączymy się w bólu z rodziną Pana Prezydenta oraz 
wszystkimi, których ta bezsensowna śmierć napełniła smutkiem.

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głuchołazach dr hab. Mariusz Migała


czarna wstążka

image001

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu informuje, że składki na ubezpieczenie społeczne rolników , niezależnie od rodzaju ubezpieczenia (z mocy ustawy czy na wniosek) opłacane są kwartalnie. Termin ich płatności przypada na ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału tj.;

image001

Od 1 grudnia 2018 r. zaświadczenia lekarskie są wystawiane tylko w formie elektronicznej e-ZLA i rolnik nie musi dostarczać osobiście zaświadczenia w celu nabycia prawa do świadczenia.

Więcej
8 lutego 2019 roku od godz. 11:00
w Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych w Nysie przy ulicy Obrońców Tobruku 5 odbędzie się konferencja pn. „Moja firma w 2019 roku – zmiany przepisów oraz nowe możliwości”.

Więcej
Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach zawiadamia, że w dniu 23 stycznia 2019 r. o godz. 09:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach się IV SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Burmistrz Głuchołaz zaprasza do składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na zmianie systemu ogrzewania na ekologiczne w budynkach mieszkalnych. Wnioski należy składać w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach lub pocztą na adres Urząd Miejski w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy.

Więcej

Gościnna sala widowiskowa Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach ledwie pomieściła zgromadzoną publiczność na imprezie pod nazwą Gwiazdka Pokoleniowa 2019. A było co oglądać, ponieważ wykonawców było również nie mało. Wśród widzów w imieniu Burmistrza Głuchołaz na widowni zasiadł

 Więcej

W środkach masowego przekazu pojawiły się komunikaty o możliwość pobicia rekordów pod względem opadów śniegu. A więc zima zagościła na dobre. IMGW - PIB OSTRZEGA: ŚNIEG opolskie (6 powiatów) od 15:00/04.01 do 22:00/04.01.2019 przyrost pokrywy 5-10 cm. Dotyczy powiatów: głubczycki, kędzierzyńsko - kozielski, krapkowicki, oleski, prudnicki i strzelecki.

Foto Marek Szymanowski.

 

 Więcej

Głuchołazianie wspólnie z mieszkańcami Prudnika oraz odwiedzającymi rejon Gór Opawskich turystami przywitali Nowy 2019 Rok na najwyższym szczycie woj. Opolskiego - Kopie Biskupiej (890 m n.p.m.). Z kolei Kopa Biskupia przywitała swoich zdobywców iście zimową aurą z mnóstwem śniegu. Atrakcji było co niemiara. Począwszy od

Więcej 

Ostatni dzień 2018 roku stał się wielkim świętem miłości, oddania i wzajemnego szacunku. Osiem par małżeńskich w sali ślubów głuchołaskiego Urzędu Miejskiego odebrało z rąk Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, który nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To odznaczenie państwowe ustanowiono jako

Na podstawie art. 546 ust. 1 i 6 ustawy Prawo wodne (t.j. z dnia 20 lipca 2017r., Dz. U. z 2017 r., poz. 1566) ogłaszam wykaz decyzji o warunkach zabudowy (WZ) wydanych w latach 2004 - 2017, na obszarach określonych następnie jako obszary szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z art. 16 pkt 34 ww. ustawy Prawo wodne, dla których nie zostały wydane decyzje o pozwoleniu na budowę ani nie zostało dokonane zgłoszenie budowy, wskutek czego decyzje wygasły z dniem 1.01.2018r. na podstawie art. 546 ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne.

Wykaz decyzji o warunkach zabudowy (WZ) wydanych w latach 2004-2017 dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Więcej
Realizując zapisy Uchwały nr VII/60/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach  z dnia 25 marca 2015r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów, zmienionej Uchwałą nr XLVIII/473/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 października 2018r. Burmistrz Głuchołaz ogłasza termin, tryb i zasady wyborów na członków Miejskiej Rady Seniorów w Głuchołazach. Lista kandydatów dostępna tutaj.

Burmistrz Głuchołaz ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert zadania publiczne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz.450 z późn.zm.). Wyniki dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 Więcej

Szanowni Państwo, wierzę, że miniony 2018 rok był dla nas pomyślny i mogliśmy zrealizować nasze zamierzenia i plany. Małymi krokami wchodzimy w Nowy 2019 Rok. W imieniu własnym i pracowników Urzędu Miejskiego w Głuchołazachoraz władz samorządowych życzę mieszkańcom Gminy Głuchołazy jak również odwiedzającym nas turystom pomyślności i zdrowia. Aby każdy dzień nowego roku był zapowiedzią samych dobrych chwil. Aby nasza Mała Ojczyzna była jeszcze bardziej przyjazna mieszkańcom,przedsiębiorcom oraz turystom. Życzę również zrealizowania marzeń i sukcesów zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Do siego roku ! 

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach dr. hab Mariusz Migała

 

 Więcej

Pani Eugenia i Pan Leon przeżyli ze sobą ponad 60 lat. To jest 21 100 dni wspólnych posiłków, trosk, zmartwień, ale też szczęścia, że mieli siebie. Wszystkie te chwile zawdzięczają rozmowom, które prowadzili na każdy temat i szczerze. Wypowiadali najprostszymi słowami swoje oczekiwania, obawy, opowiadali o swoich troskach. Każda z tych chwil była