00

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

 

01

 

Biorąc pod uwagę wątpliwości dotyczące interpretacji zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie obowiązywania obecnie funkcjonujących umów na odbiór odpadów komunalnych w związku ze zmianą systemu gospodarki odpadami komunalnymi, która nastąpi od dnia 1 lipca 2013 roku zaleca się właścicielom: budynków jednorodzinnych, zarządcom wspólnot i spółdzielni, firm, instytucji i zakładów rozwiązanie w/w umów z zachowaniem okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.

 

system segregacji smieci w gminie Głuchołazy