Wnioski należy składać w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.

w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach lub pocztą na adres Urząd Miejski w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy.

  

Dotacja udzielana jest ze środków budżetu Gminy Głuchołazy i wynosi 30 % kosztów kwalifikowanych inwestycji:

 

nie więcej niż 4.000 zł- do ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego, OZE- tylko w przypadku wykorzystania ich do zasilania nowego źródła ciepła, przyłączenie do zewnętrznej sieci ciepłowniczej,

 

nie więcej niż 3.000 zł- do ogrzewania na paliwo stałe lub biomasę z automatycznym zasypem paliwa i jednym paleniskiem, spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe,

 

nie więcej niż 2.500 zł na jeden lokal mieszkalny- do w/w ogrzewania (dot. Wspólnot Mieszkaniowych).

  

Koszty kwalifikowane (czyli koszty objęte dotacją) obejmują wyłącznie:

 

1) koszt zakupu nowego źródła ogrzewania,

 

2) koszt montażu nowego źródła ogrzewania,

 

3) koszt wykonania podłączenia do zewnętrznej sieci gazowej, elektrycznej, sieci ciepłowniczej,

 

4) wykonanie nowej wewnętrznej instalacji c.o. związanej z zakupem nowego źródła ogrzewania.

 

Koszty niekwalifikowane (czyli koszty nieobjęte dotacją):

 

1) zakup urządzeń przenośnych;

 

2) koszt demontażu dotychczasowego źródła ogrzewania;

 

3) zmiana lub modernizacja istniejącego już ogrzewania ekologicznego oraz modernizacja ogrzewania w budynkach posiadających dwa źródła ogrzewania, w tym jedno ekologiczne.

 

4) zmiana lub modernizacja wewnętrznej instalacji c.o.;

 

 

 

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod nr: 77 40 92 130 lub 77 40 92 132 lub osobiście w siedzibie Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska (parter, pok. nr 5)

 

Oświadczenie o dokonaniu zgłoszeniu prac budowlanych

Oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia finansowego z budżetu Gminy Głuchołazy do modernizacji systemu ogrzewania

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością

Oświadczenie o wyrażeniu zgody współwłaścicieli na zmianę systemu ogrzewania

Regulamin udzielania z budżetu Gminy Głuchołazy dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne

Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Głuchołazy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne

Zarządzenie w sprawie określenia wzorów dokumentów, które obowiązują podmioty ubiegające się o udzielenie z budżetu Gminy Głuchołazy dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne