CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PUNKCIE INFORMACJI DLA PRZEDSIĘBIORCY(CEIDG)

 

jest rejestrem przedsiębiorców, będącymi osobami fizycznymi, działających na terenie Polski.

Rejestr prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki,obecnie  na podstawie przepisów ustawy o Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

W przypadku wyboru działalności w formie spółki osobowej lub kapitałowej rejestracji należy dokonać w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez sądy rejonowe

właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki.

 

Miejsce złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1):

 

Urząd Miejski w Głuchołazach, ul. Rynek 15

lub dowolny Urząd Miasta lub Gminy na terenie kraju.

 

Przedsiębiorcą  jest osoba fizyczna , osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są również wspólnicy spółki cywilnej( art.4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 6.marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców)

Zasady podejmowania , wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej osoby zagranicznej  określa ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r.

Od 30.04.2018 r.osoby fizyczne nie musza  rejestrować działalności , jeżeli przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia i osoba  w okresie ostatnich 60 miesiący nie wykonywała działalności gospodarczej.(art 5 ust 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców)

Godziny przyjmowania klientów:

 

poniedziałek :7:00-16:00

wtorek, środa, czwartek :7:00-15:00

piątek:7:00-14:00

 

 

Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 6 marca  2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

 

Opłaty:


Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat.

 


CEIDG

 

 

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (osoby fizycznej):

 

1. Złożenie wniosku CEIDG-1 :

 

  • OSOBIŚCIE -pobranie i złożenie wniosku papierowego w dowolnym urzędzie Miasta lub Gminy

  • przez PEŁNOMOCNIKA

  • TRYB ANONIMOWY -złożenie wniosku w za pośrednictwem CEIDG-wniosek roboczy(wymaga wizyty w urzędzie Miasta lub Gminy w terminie 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości) w tym przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień , w którym wnioskodawca podpisał wniosek w urzędzie Miasta lub Gminy)
   !zapamiętaj nr wniosku

  • LISTOWNIE (wymagane potwierdzenie podpisu na wniosku przez notariusza).

  • INDYWIDUALNIE za pośrednictwem CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ - wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany

 

PROFIL ZAUFANY UZYSKAĆ MOŻNA ZAKŁADAJĄC KONTO NA ePUAP:

https://epuap.gov.pl/wps/portal

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

dowód osobisty lub paszport

 

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, dołącza on każdorazowo oryginał bądź urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art.
33§ 3 kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej 17 zł.(wyjątek stanowi pełnomocnictwo notarialne).

 

Jeżeli pełnomocnikiem strony jest małżonek, wstępny(rodzice, dziadkowie), zstępny(dzieci,wnuki)lub rodzeństwo złożenie pełnomocnictwa nie podlega opłacie skarbowej.

 

 Jeżeli pełnomocnik został ustanowiony i ujawniony w CEIDG, powołanie się na takie pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej. Wynika to z faktu, że okoliczność ustanowienia pełnomocnika jest widoczna w rejestrach publicznych  i nie musi być dodatkowo potwierdzana dokumentem pełnomocnictwa.

 

2. Urzędnik przyjmujący wniosek :

potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG w imieniu Przedsiębiorcy nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

 

3. Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to:

-gdy został złożony on-line (za pośrednictwem CEIDG)-system poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku

-gdy został złożony w urzędzie gminy-organ gminy wzywa do skorygowania

lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

 

4. Zgłoszenie zostaje przesłane do GUS,US, ZUS/KRUS

 

5. Na podstawie złożonego wniosku publikowany jest wpis na stronie Ministerstwa Gospodarki: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/
Jest on jednocześnie zaświadczeniem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej, można go w każdej chwili wydrukować.

Więcej informacji dot. zaświadczenia o wpisie do CEIDG:

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;31b4795d-19ba-43d5-a2d8-b48a397e949f

 

6. NIP i REGON nadawane są automatycznie i można je sprawdzić we wpisie na stronie internetowej https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx

 

7. W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia -należy dokonać zgłoszenia do ZUS (deklaracja ZUA lub ZZA – więcej informacji na stronie internetowej ZUS www.zus.pl lub przedsiębiorca może dołączyć do wniosku o wpis do CEIDG odpowiednie zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych(formularze i instrukcje www.ceidg.gov.pl)

 

8. W przypadku: REJESTRACJI VAT, KASY FISKALNEJ , chęci uzyskania NIP-u europejskiego czy w celu złożenia PIT-16 – przy wyborze karty podatkowej-należy zgłosić się do właściwego urzędu skarbowego (więcej informacji pod nr tel 77 408 08 00)

 

Wniosek CEIDG-1 służy również do dokonywania zmiany wpisu oraz innych danych, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności;

Na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl w zakładce Formularze i instrukcje dostępny jest wniosek CEIDG-1 jak również instrukcja wyspełnienia wniosku CEIDG-1

Rodzaj działalności gospodarczej wpisujemy zgodnie z klasyfikacją:

 PKD 2007

 

Załączniki :

CEIDG-RD-w przypadku zgłoszenia większej ilości kodów PKD 2007
CEIDG-MW- w przypadku zgłoszenia więcej niż jednego dodatkowego miejsce wykonywania działalności gospodarczej
CEIDG-RB- w przypadku zgłoszenia więcej niż jednego rachunku bankowego
CEIDG-SC- w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednej spółce cywilnej
CEIDG-PN - w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku

 https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

 

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z DAWNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

 

W związku z przeniesieniem danych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą z ewidencji gminnych do systemu CEIDG , Burmistrz Głuchołaz przestał być organem

ewidencyjnym dla przedsiębiorcy,którego wpis przeniesiono. Do systemu Centralnej Ewidencji zostały przekazane wpisy przedsiębiorców aktywnych/działających oraz tych, którzy

zawiesili działalność gospodarczą.

Burmistrz Głuchołaz pozostał organem ewidencyjnym dla przedsiębiorców, którzy dokonali wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej przed przeniesieniem bazy do

systemu teleinformatycznego CEIDG.

ZAŚWIADCZENIE-potwierdzające dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Głuchołaz(stara baza)

można uzyskać na wniosek  w urzędzie, który był właściwy miejscowo dla przedsiębiorcy, który wykreślił wpis przed dniem 1 lipca 2011 r.

 

Opłata skarbowa:

17 zł za wydanie zaświadczenia (nie dotyczy podmiotów zwolnionych na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej).

Opłatę należy uiścić w kasie urzędu lub dokonać wplatę na rachunek gminy:

 

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY O/GŁUCHOŁAZY

12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

 

   

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ( w formie spółki cywilnej):

 1. Złożenie wniosku o wpis do CEIDG

 2. Podpisanie umowy spółki i zgłoszenie jej we właściwym dla siedziby spółki urzędzie statystycznym(formularz RG-OP) oraz we właściwym urzędzie skarbowym (NIP-2 , NIP-D)

 3. zmiana wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi – uzupełnienie informacji o NIP i REGON spółki - wniosek CEIDG-1(rubryka 26)

 

Jeżeli działalność będzie prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych należy to uwzględnić we wniosku CEIDG-1 (rubryka 25)

Ważne!

Na wpisie do CEIDG nie podaje się nazw spółek cywilnych. Nazwa dotyczy przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi.

 Szczegółowe informacje :

https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/zakladam-firme/formy-prowadzenia-dzialalnosci/ceidg-spolka-cywilna

 

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc  :

na INFOLINIĘ CEIDG -801055088

 lub

w Wydziale Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości

i Zamówień Publicznych

Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

 ul. Rynek 15

48-340 Głuchołazy

 I piętro pok. nr 19

tel. 774092126