500 plus

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „ 500 + ”

 

-   Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.

-  Będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

-  Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800zł netto na osobę w rodzinie lub 1200zł, jeśli jest w niej wychowywane dziecko niepełnosprawne (w roku 2016 obowiązuje dochód z roku 2014).

-  Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.

-  Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

-  500zł na każde dziecko niezależnie od dochodu dostaną także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

-  Świadczenie wychowawcze będzie wypłacał urząd miasta gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych.

-  Wniosek trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. Można to będzie zrobić przez Internet, za pośrednictwem poczty lub w gminie. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej. 

-  Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci. Do wniosku trzeba będzie dołączyć:

-  Oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

-  w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,

-  w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów,

-  w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,

-  w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.

-   Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także z Funduszu Alimentacyjnego.

-   Samorząd sam będzie weryfikować, czy dane są prawdziwe.

-   Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz, tzn.: jeśli wniosek złożymy do końca czerwca 2016r., dodatek będzie wypłacany z wyrównaniem od kwietnia.

-  W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca , w którym rodzice złożą wniosek.

-  Na początku samorząd będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.

-  W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od kwietnia 2016r. do 30 września 2017r. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016r., kiedy program wchodzi w życie.

-  W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy – od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

-  Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego lub stypendiów dla uczniów i studentów.

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

 

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO NA PIERWSZE LUB JEDYNE DZIECKO

 

WNIOSEK

 

Osoba uprawniona nie musi wypełniać wszystkich rubryk wniosku dotyczących sytuacji dochodowej

 

 

 

WNIOSEK

 

Osoba uprawniona musi wypełnić wszystkie rubryki wniosku, w tym odnoszące się do dochodu i miejsca odprowadzania składek

 

 

 

DODATKOWE DOKUMENTY

 

Ze względu na brak kryterium dochodowego ich zakres jest uzależniony od indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej (np. akty urodzenia dzieci, odpis wyroku orzekającego rozwód)

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATKOWE DOKUMENTY

 

Oświadczenia o dochodzie nieopodatkowanym

Oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego

Oświadczenia o dochodzie opodatkowanym podatkiem zryczałtowanym

Oświadczenia i zaświadczenia o dochodzie utraconym i/lub uzyskanym

(dane o dochodzie opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych i o wysokości składek zdrowotnych organ zweryfikuje samodzielnie)

 

 


Osoba uprawniona do świadczenia wychowawczego to: matka lub ojciec dziecka, rodzic adopcyjny, opiekun prawny, opiekun faktyczny.

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach

Aleja Jana Pawła II 14

 

TERMIN WYDAWANIA I SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

Od 1 kwietnia 2016 r., w godzinach: 7:00 – 15:00